CĐ Ngân hàng VN nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở về văn hóa nghề nghiệp

HÀ NỘI – Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN) vừa tổ chức buổi nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở về “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao văn hóa nghề nghiệp trong đoàn viên công đoàn tại các tổ chức tín dụng thuộc Công đoàn NHVN”. 

Đề tài đã khảo sát, đánh giá thực trạng thực hiện văn hóa nghề nghiệp trong đoàn viên công đoàn tại 21 tổ chức tín dụng trong ngành ngân hàng và đề xuất 4 nhóm giải pháp nhằm nâng cao văn hóa nghề nghiệp trong đoàn viên, người lao động, đồng thời đưa ra một số khuyến nghị với các cấp công đoàn trong ngành Ngân hàng.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao về tính cấp thiết, ý nghĩa lý luận và thực tiễn, phương pháp nghiên cứu và những kết quả đạt được; các giải pháp đưa ra cũng có tính khả thi cao, có thể áp dụng vào thực tiễn, làm tài liệu cho các cấp công đoàn trong ngành Ngân hàng nghiên cứu, ứng dụng, triển khai trong hoạt động công đoàn về xây dựng, nâng cao văn hóa nghề nghiệp. 

PGS.TS. Mai Thanh Quế, Phó Giám đốc Học viện Ngân hàng – Ủy viên Hội đồng đề nghị đưa kết quả nghiên cứu của Đề tài làm tài liệu tham khảo cho sinh viên Học viện Ngân hàng và các trường đào tạo trong ngành để học tập, nghiên cứu về văn hóa nghề ngân hàng. 

Qua các ý kiến phản biện, nhận xét, đánh giá, Hội đồng nghiệm thu thống nhất nghiệm thu chính thức đề tài, Nhóm nghiên cứu sẽ chỉnh sửa một số nội dung theo yêu cầu của Hội đồng để hoàn chỉnh kết quả nghiên cứu.

Đề tài nghiên cứu khoa học của Công đoàn NHVN là một trong những nội dung chính nhằm triển khai, thực hiện Nghị quyết 04C/NQ-BCH ngày 30.9.2019 của Ban Chấp hành Công đoàn NHVN khóa VI về “Xây dựng và nâng cao văn hóa, đạo đức nghề nghiệp trong đoàn viên, người lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Ngân hàng trong giai đoạn mới”. 

Đây cũng là hoạt động nghiên cứu khoa học của Công đoàn NHVN theo tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-ĐCT ngày 18.9.2015 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về “Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức công đoàn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”.  

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở do bà Phạm Thị Liên, Trưởng Ban Tuyên giáo Công đoàn NHVN làm Chủ nhiệm và nhóm nghiên cứu gồm 7 thành viên tại các Ban cơ quan Công đoàn NHVN, được triển khai từ tháng 8.2020. 

Previous post Chia sẻ những nỗi đau tận cùng
Next post 40.000 người lao động Nha Trang nhận hỗ trợ COVID-19
%d bloggers like this: