Công đoàn Quảng Ngãi tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết 02

Công đoàn Khu kinh tế Dung Quất và Các khu công nghiệp Quảng Ngãi tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết 02 của Bộ chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới.

Tại hội nghị, ông Phạm Thái Dương – Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Dung Quất và Các khu công nghiệp Quảng Ngãi – đã truyền tải các nội dung chính trong Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về tổ chức Công đoàn. 

Những vấn đề thực tiễn, nhu cầu cấp thiết cần đổi mới để thực hiện thành công các mục tiêu trong nghị quyết đối với hoạt động Công đoàn trong thời gian đến.

Đồng thời tập trung 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để triển khai thực hiện Nghị quyết số 02 gồm: Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 02, nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn trong tình hình mới.

Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, vận động đoàn viên, người lao động, tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở.

Tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; xây dựng nguồn tài chính đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động Công đoàn; tăng cường và nâng cao hiệu quả việc phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, Mặt trận, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội với Công đoàn.

Previous post Bệnh viện trả lời bà Nguyễn Phương Hằng về cáo buộc trục lợi quỹ mổ tim
Next post Truyền thông là động lực thúc đẩy hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ
%d bloggers like this: