Đà Nẵng: Nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần cho 3 đối tượng

Kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa – văn minh đô thị” đến năm 2025 do UBND TP.Đà Nẵng vừa ban hành đã chú trọng giá trị thụ hưởng và đời sống tinh thần của người dân, đặc biệt là tập trung cho 3 đối tượng.
Theo đó, các địa phương cần tổ chức có hiệu quả công tác xây dựng đời sống văn hóa, tập trung nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần cho 3 đối tượng gồm: học sinh, sinh viên; người dân địa bàn nông thôn; công nhân tại các khu công nghiệp.

UBND TP.Đà Nẵng cũng đặt mục tiêu phát triển CLB văn hóa, chương trình văn hóa tại địa bàn cơ sở. Đồng thời, tạo điều kiện về cơ sở vật chất và phương thức hoạt động để người dân tham gia sáng tạo, hưởng thụ văn hóa, hướng tới tự tổ chức các sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

\\n

Về thiết chế văn hóa, UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu các địa phương tập trung đầu tư hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa – thể thao quận huyện, phường xã theo tiến độ.
Bên cạnh đó, các địa phương cần đổi mới tư duy hoạt động, tăng tính “mở” trong sử dụng và tổ chức các hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa – thể thao…

Previous post Chuyện nhà của những văn nhân trụ cột Tự Lực Văn Đoàn
Next post Tây Ban Nha chia sẻ miễn phí công nghệ phát hiện kháng thể với WHO
%d bloggers like this: