Đưa Nghị quyết số 02-NQ/TW vào cuộc sống: Thu hút người tài làm việc cho tổ chức Công đoàn

Đến năm 2025, Khánh Hòa đề ra 4 chỉ tiêu cụ thể hóa Nghị quyết 02/NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức công đoàn (CĐ). Trong đó, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra trong tình hình mới là mục tiêu hàng đầu được địa phương này đề ra.

Sớm cụ thể hóa nghị quyết

Ông Bùi Thanh Bình – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa – cho biết, mặc dù bị ảnh hưởng dịch COVID-19 nhưng ngay khi Khánh Hòa cơ bản khống chế được dịch, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức quán triệt Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Đồng thời, tham mưu Tỉnh ủy các nội dung liên quan đến tổ chức Công đoàn để sớm đưa Nghị quyết vào thực tiễn. Việc Nghị quyết ban hành thời điểm này đã đưa những nhận định đúng về thực trạng, vai trò của tổ chức công đoàn hiện nay.

Cuối tháng 10.2021, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02. Đây là cơ sở để LĐLĐ tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện trong thời gian tới. Theo chương trình hành động, từ nay đến năm 2025, toàn tỉnh phấn đấu có 100.000 đoàn viên công đoàn. Hầu hết các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước có sử dụng từ 25 công nhân, lao động trở lên thành lập tổ chức Công đoàn; 80% trở lên các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thoả ước lao động tập thể. Khánh Hòa cũng phấn đấu triển khai xây dựng 1 thiết chế công đoàn tại khu công nghiệp Suối Dầu; 50% đơn vị kinh tế tư nhân đã có tổ chức công đoàn thành lập tổ chức Đảng. Đến năm 2030, Khánh Hòa phấn đấu có 125.000 đoàn viên công đoàn; 85% trở lên các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thoả ước lao động tập thể. Và đến năm 2045 phấn đấu hầu hết người lao động tại cơ sở là đoàn viên Công đoàn; 100% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thỏa ước lao động tập thể.

Cần cơ chế mở

Khánh Hòa hiện có 1.575 CĐCS với gần 83.000 đoàn viên, theo đánh giá của Tỉnh ủy Khánh Hòa, những năm qua công đoàn đã thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đồng thời làm tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với công nhân, người lao động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tuy nhiên, mô hình tổ chức và phương thức tập hợp đoàn viên, người lao động có mặt chậm được đổi mới… Vì vậy Chương trình hành động của tỉnh ủy Khánh Hòa đã đưa ra 6 giải pháp để đạt được mục tiêu trên.

Cụ thể, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với tổ chức và hoạt động công đoàn; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, vận động đoàn viên, người lao động; tập trung phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn cơ sở; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng nguồn tài chính đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn…

Đặc biệt, chú trọng giải pháp sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Trong đó, tổ chức thí điểm thực hiện một số mô hình mới theo hướng tập trung, tinh gọn, hiệu quả như: Công đoàn tổng công ty trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp có đông đoàn viên, doanh nghiệp có dưới 25 đoàn viên. Ban hành chính sách phù hợp để tuyển dụng cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở; có biện pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ cán bộ công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp để cán bộ công đoàn yên tâm công tác.

Theo ông Bùi Thanh Bình, là tổ chức có bề dày hơn 90 năm, có vị thế và niềm tin vững chắc của người lao động; đặc biệt trong thời gian dịch bệnh vừa qua vai trò chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên công nhân của tổ chức công đoàn được thể hiện một cách rõ nét… nên Công đoàn Khánh Hòa thực sự định vị được là chỗ dựa cho đoàn viên, người lao động. Bên cạnh những thuận lợi đó, việc đổi mới Công đoàn cũng đang đối mặt với khó khăn thách thức. Trong đó, khó chung là tình hình dịch bệnh, kinh tế du lịch tỉnh bị tác động mạnh kéo theo sự sụt giảm chỉ tiêu tăng trưởng.

Previous post An Giang vượt chỉ tiêu phát triển đoàn viên giữa đại dịch COVID-19
Next post Một trong những sân bay đông đúc bậc nhất thế giới náo loạn vì vụ nổ súng
%d bloggers like this: