Khánh Hòa phấn đấu có 100.000 đoàn viên Công đoàn vào năm 2025

Theo chương trình hành động do tỉnh ủy Khánh Hòa đề ra thì từ nay đến năm 2025, toàn tỉnh phấn đấu có 100.000 đoàn viên công đoàn.

Làm tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo

Khánh Hòa hiện có 1.575 Công đoàn cơ sở với gần 83.000 đoàn viên, theo đánh giá của Tỉnh ủy Khánh Hòa những năm qua công đoàn đã thực hiện tốt nhiệm vụ đại điện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Đồng thời làm tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với công nhân, người lao động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo ông Bùi Thanh Bình – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hoà, trong thời gian dịch bệnh vừa qua, vai trò chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên công nhân của tổ chức công đoàn Khánh Hoà được thể hiện một cách rõ nét.

\”Công đoàn Khánh Hòa thực sự định vị được là chỗ dựa cho đoàn viên, người lao động trong những ngày khốn khó vừa qua\” – ông Bùi Thanh Bình nói.

Tuy nhiên, theo ông Bùi Thanh Bình, bên cạnh những thuận lợi đó thì việc đổi mới công đoàn cũng đang đối mặt với khó khăn thách thức.

Trong đó, khó chung là tình hình dịch bệnh, kinh tế du lịch tỉnh bị tác động mạnh kéo theo sự sụt giảm chỉ tiêu tăng trưởng. Điều này ảnh hưởng đến chỉ tiêu phát triển đoàn viên và Công đoàn cơ sở.

Nhân lực cũng là vấn đề khó khăn khi số biên chế hiện chưa đủ đáp ứng yêu cầu công việc và chưa có cơ chế thu hút người tài làm việc cho tổ chức công đoàn.

Mô hình tổ chức và phương thức tập hợp đoàn viên, người lao động có mặt chậm được đổi mới; hoạt động công đoàn ở một số ngành, địa phương chưa gắn với nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở  chưa tương xứng với tốc độ phát triển của doanh nghiệp, người lao động; chất lượng đoàn viên chưa cao, hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở còn hạn chế…

Sớm cụ thể hoá Nghị quyết 02

Cuối tháng 10.2021, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02. Đây là cơ sở cụ thể để Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện trong thời gian tới.

Các mục tiêu mà chương trình hành động đề ra là từ nay đến năm 2025, toàn tỉnh phấn đấu có 100.000 đoàn viên công đoàn.

Hầu hết doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước có sử dụng từ 25 công nhân, lao động trở lên thành lập tổ chức Công đoàn; 80% trở lên các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thoả ước lao động tập thể.

Khánh Hòa cũng phấn đấu triển khai xây dựng 1 thiết chế công đoàn tại khu công nghiệp Suối Dầu; 50% đơn vị kinh tế tư nhân đã có tổ chức công đoàn thành lập tổ chức Đảng.

Đến năm 2030, Khánh Hòa phấn đấu có 125.000 đoàn viên công đoàn; 85% trở lên các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thoả ước lao động tập thể.

Và đến năm 2045 phấn đấu hầu hết người lao động tại cơ sở là đoàn viên Công đoàn; 100% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thỏa ước lao động tập thể.

Tỉnh uỷ Khánh Hoà cũng đề ra 6 giải pháp thực hiện mục tiêu gồm: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với tổ chức và hoạt động công đoàn.

Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, vận động đoàn viên, người lao động; tập trung phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn cơ sở; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng nguồn tài chính đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn…

Đặc biệt, chú trọng giải pháp sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

Ban hành chính sách phù hợp để tuyển dụng cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở; có biện pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ cán bộ công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp để cán bộ công đoàn yên tâm công tác.

Từng bước nghiên cứu, đề xuất cơ chế giao biên chế cán bộ công đoàn hợp lý, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế.

Previous post Công đoàn Dệt may Việt Nam hỗ trợ 160 triệu đồng nhân ngày 20.11
Next post Tăng cường tập hợp lao động khu vực phi kết cấu vào nghiệp đoàn
%d bloggers like this: