Làm sao đưa 100 con cừu qua sông trong 3 lần với số cừu bằng nhau?

Làm thế nào trong 3 lần đò có thể đưa 100 con cừu sang sông với số cừu mỗi lần đều bằng nhau, yêu cầu không làm con cừu nào bị thương?.

\”Làm thế nào trong 3 lần đò có thể đưa 100 con cừu sang sông với số cừu mỗi lần đều bằng nhau, yêu cầu không làm con cừu nào bị thương?\”.

> Xem đáp án\” href=\”https://vnexpress.net/lam-sao-dua-100-con-cuu-qua-song-trong-3-lan-voi-so-cuu-bang-nhau-4394929-p2.html\”>>> Xem đáp án

Nancy (st)

Previous post 10 thanh niên kéo co thua con ngựa
Next post Khỉ hú hồn vì chạm mặt hổ mang
%d bloggers like this: