LĐLĐ tỉnh Quảng Trị: Đổi mới tổ chức công đoàn trong tình hình mới

Quảng Trị – Trước yêu cầu hội nhập quốc tế của đất nước và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị đã vạch ra những nội dung để đổi mới, từ đó từng bước khẳng định vị thế của tổ chức công đoàn.

Nhìn thấy những hạn chế

Những năm qua, mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức nhưng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn tỉnh Quảng Trị đã không ngừng lớn mạnh, phát triển cả về số lượng, chất lượng, đến nay có gần 1.200 công đoàn cơ sở với 4,5 vạn đoàn viên.

Hoạt động công đoàn được đổi mới, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả hơn, từng bước đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của đoàn viên và người lao động, hướng mạnh về cơ sở, thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, tập hợp đông đảo người lao động trong các thành phần kinh tế gia nhập tổ chức công đoàn, phát động các phong trào thi đua yêu nước tạo được động lực mạnh mẽ thúc đẩy đoàn viên hăng say lao động, cống hiến. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế xã hội của địa phương, xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn ngày càng được khẳng định.

Quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước đem lại nhiều cơ hội, thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức cho công đoàn, đó là: Việc thực thi các cam kết về lao động, công đoàn theo các Hiệp định thương mại thế hệ mới, sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng lần thứ tư đòi hỏi trình độ tay nghề, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp của đội ngũ công nhân lao động phải ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ mới, trong khi đó chất lượng công nhân lao động tỉnh ta còn nhiều hạn chế; quan hệ lao động ngày càng phức tạp; việc làm, đời sống, thu nhập của một bộ phận người lao động còn khó khăn; việc thực hiện chế độ, chính sách pháp luật cho người lao động còn nhiều vấn đề bức xúc…

Tổ chức và hoạt động của Công đoàn còn một số hạn chế, yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới: Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở chưa tương xứng với tốc độ phát triển của doanh nghiệp, người lao động; chất lượng đoàn viên chưa cao; hoạt động công đoàn chưa gắn với đặc điểm, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động và tình hình quan hệ lao động. Công tác tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn còn bất cập…

Đổi mới trong tình hình mới

Ông Nguyễn Thế Lập – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị – cho biết, quán triệt tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức hoạt động công đoàn trong tình hình mới”, các cấp Công đoàn tỉnh Quảng Trị đã vạch ra các nội dung để thực hiện trong thời gian tới.

Đầu tiên, Công đoàn tỉnh Quảng Trị sẽ chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và quán triệt đến toàn thể đoàn viên, người lao động. Bên cạnh đó, đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy công đoàn bảo đảm tinh gọn hiệu lực, hiệu quả. Đổi mới phương thức chỉ đạo và tổ chức hoạt động công đoàn theo hướng khoa học, sáng tạo, hướng về cơ sở, phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, người lao động, tập trung nguồn lực cho cơ sở. Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Đặc biệt, Công đoàn tỉnh Quảng Trị sẽ chủ động phối hợp với người sử dụng lao động chăm lo lợi ích, bảo đảm quyền của người lao động; kịp thời giám sát, giải quyết và kiến nghị giải quyết những vấn đề bức xúc của công nhân; thường xuyên đối thoại, phát huy dân chủ, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho đoàn viên, người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp. Tham mưu cho Tổng Liên đoàn và tỉnh triển khai dự án thiết chế Công đoàn; duy trì và phát huy hiệu quả Chương trình Tết Sum vầy, Mái ấm Công đoàn, Tháng Công nhân và các chương trình phúc lợi khác để chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động ngày càng tốt hơn.

Ngoài ra, sẽ chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, pháp luật, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho đoàn viên, người lao động.

Previous post Lợi ít, thiệt nhiều khi rút bảo hiểm xã hội một lần
Next post Trường Đại học Công đoàn khai giảng năm học 2021 – 2022
%d bloggers like this: