Nghỉ hưu ở tuổi cao hơn có thêm quyền lợi?

Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn.

Về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện bình thường, Điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, tuổi nghỉ hưu của nhóm đối tượng này được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028, và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Do đó, sang đến năm 2022, tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện bình thường sẽ có sự thay đổi như sau: Lao động nam từ đủ 60 tuổi 6 tháng (tăng 3 tháng so với năm 2021); lao động nữ từ đủ 55 tuổi 8 tháng (tăng 4 tháng so với năm 2021).

Người lao động còn có thể nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn được quy định cụ thể Khoản 4 Điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định:

Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Nội dung này cũng được hướng dẫn tại Điều 6 Nghị định 135/2020/NĐ-CP. Theo đó, người lao động nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn phải đáp ứng các điều kiện sau: Có thỏa thuận giữa người lao động với người sử dụng lao động về việc tiếp tục làm việc sau tuổi nghỉ hưu thông thường; Tuổi nghỉ hưu không vượt quá 5 năm so với tuổi nghỉ hưu của lao động bình thường.

Theo Khoản 1 Điều 148 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động tiếp tục làm việc sau độ tuổi nghỉ hưu thông thường sẽ được coi là lao động cao tuổi. Kéo theo đó, họ sẽ được pháp luật dành cho nhiều quyền lợi. 

Bên cạnh đó, những người lao động này còn được doanh nghiệp đóng đầy đủ các loại bảo hiểm trong thời gian làm việc. Nhờ đó, tổng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động sẽ dài hơn.

Theo quy định, thời gian đóng Bảo hiểm xã hội dài hơn khiến tỷ lệ hưởng lương hưu cao hơn nhưng tối đa không quá 75%. 

Nếu thời gian đóng Bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%: Người lao động được nhận thêm trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu.

Theo Khoản 2 Điều 75 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, cứ mỗi năm đóng Bảo hiểm xã hội vượt quá số năm tương ứng với tỷ lệ 75% thì người lao động được hưởng bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng Bảo hiểm xã hội.

Previous post Công đoàn khối các trường đại học, cao đẳng duy trì sinh hoạt thường kỳ
Next post Chăm lo tình nguyện viên bệnh viện điều trị COVID-19 “đặc biệt”
%d bloggers like this: