Thái Nguyên: Phấn đấu đến năm 2030 đạt 250.000 nghìn đoàn viên công đoàn

Thái Nguyên – Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” (Nghị quyết 02), Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp công đoàn sẽ tập trung thực hiện là công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. 

Tập trung phát triển đoàn viên

Ngày 19.11, ông Phạm Việt Dũng – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên – cho biết, nhằm thực hiện Nghị quyết 02 hiệu quả, các cấp công đoàn trong tỉnh đã đặt ra mục tiêu cụ thể.

Theo đó, trong công tác phát triển đoàn viên, đến năm 2023, LĐLĐ tỉnh phấn đấu có khoảng 165 nghìn đoàn viên công đoàn, trên 90% đơn vị từ 25 lao động trở lên, đủ điều kiện, thành lập được công đoàn cơ sở. Đến năm 2025, phấn đấu toàn tỉnh có khoảng 200.000 đoàn viên công đoàn; 100% doanh nghiệp có từ 25 NLĐ trở lên thành lập được tổ chức công đoàn cơ sở; phấn đấu 80% trở lên các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thoả ước lao động tập thể.

Đến năm 2030, phấn đấu đạt 250.000 đoàn viên công đoàn; có từ 90% trở lên người lao động (NLĐ) trong các doanh nghiệp có công đoàn là đoàn viên công đoàn; phấn đấu 85% trở lên đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký kết được thỏa ước lao động tập thể. 

Phấn đấu có ít nhất 75% số vụ việc của đoàn viên, tổ chức công đoàn có nhu cầu tư vấn, tranh tụng sẽ có đại diện công đoàn tham gia. Thực hiện đạt các chỉ tiêu chương trình hành động số 06 ngày 24.3.2021 về thực hiện chuyển đổi số trong các cấp Công đoàn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Đến năm 2045, LĐLĐ tỉnh phấn đấu 95% trở lên NLĐ tại đơn vị, doanh nghiệp là đoàn viên công đoàn; phấn đấu 90% trở lên doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thỏa ước lao động tập thể.

Tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý đoàn viên

Để thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ… LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên sẽ tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý đoàn viên, thực hiện công tác tuyên truyền vận động, thuyết phục để NLĐ nâng cao hiểu biết, tự nguyện tham gia vào tổ chức công đoàn. 

Vận động, thuyết phục người sử dụng lao động và NLĐ về thành lập, xây dựng công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của NLĐ và sự phát triển của doanh nghiệp.

LĐLĐ tỉnh tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức, bộ máy của công đoàn các cấp theo hướng rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cấp công đoàn, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Theo dõi, đánh giá, xếp loại chất lượng công đoàn phù hợp với yêu cầu của tình hình mới; có các biện pháp trong công tác bảo vệ cán bộ công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp.

Phối hợp với chính quyền, cơ quan chuyên môn, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bảo đảm về số lượng, nâng cao về chất lượng, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt. Chủ động, tích cực và phối hợp thực hiện tốt tất cả các khâu trong công tác cán bộ, giới thiệu, đề xuất với cấp ủy những cán bộ công đoàn đủ điều kiện, tiêu chuẩn, năng lực để đề bạt, điều động, luân chuyển, trong đó quan tâm đến cán bộ nữ, cán bộ trưởng thành từ công nhân.  

Previous post Tôn vinh tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phòng, chống dịch COVID-19
Next post Động viên nhân viên y tế mắc COVID-19
%d bloggers like this: