Toàn ngành BHXH Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh vừa ban hành Kế hoạch số 3035/KH-BHXH về thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 của ngành BHXH Việt Nam.

Theo đó, giai đoạn này, toàn ngành sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) đồng bộ, thống nhất ở các lĩnh vực: Thủ tục hành chính (TTHC), tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, tài chính công và xây dựng phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Trong đó, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành BHXH Việt Nam chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Về cải cách TTHC toàn ngành phấn đấu đến năm 2025 cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 20% số quy định và cắt giảm tối thiểu 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31.5.2020.

Hoàn thành việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không phụ thuộc vào địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Tỉ lệ thanh toán trực tuyến của các TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính đạt từ 30% trở lên; 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được tiếp nhận, giải quyết TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính, trừ trường hợp TTHC yêu cầu phải kiểm tra thực địa, đánh giá, kiểm tra, thẩm định tại cơ sở; 100% hồ sơ, giấy tờ kết quả giải quyết TTHC được số hóa và kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt tối thiểu 90%.

Đến năm 2030: Đơn giản hóa hồ sơ, biểu mẫu, quy trình không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp của các TTHC lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; tỉ lệ thanh toán trực tuyến của các TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính đạt từ 50% trở lên; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt tối thiểu 95%.

Về cải cách tài chính công, toàn ngành đến năm 2025, tiếp tục đẩy mạnh vận động, khuyến khích người hưởng nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp, sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt tại khu vực đô thị. Đạt 60% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, mai táng phí, tử tuất… sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị.

Đến năm 2030: Hoàn thiện các cơ chế quản lý tài chính và khắc phục những bất cập của cơ chế tài chính, mức chi phí quản lý của những giai đoạn trước, phù hợp với thực tiễn triển khai nhiệm vụ của ngành BHXH Việt Nam.

Rà soát, nâng mức độ tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp (trừ đơn vị không có nguồn thu sự nghiệp) theo lộ trình quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP.

Tiếp tục đẩy mạnh vận động, khuyến khích người hưởng nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Đạt 80% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, mai táng phí, tử tuất… sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt tại khu vực đô thị.

Về xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, ngành BHXH đặt ra mục tiêu đến năm 2025, 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 90% các hệ thống thông tin của BHXH Việt Nam có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia và nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; thông tin của người dân, doanh nghiệp đã được số hóa và lưu trữ tại các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, không phải cung cấp lại; 95% hồ sơ công việc của ngành BHXH Việt Nam được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 50% người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp có tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan BHXH, trong đó có 40% sử dụng ứng dụng VssID…

Previous post Doanh nghiệp có F0 ở Hải Phòng hỗ trợ người lao động \”3 tại chỗ\”
Next post LĐLĐ Thanh Hoá thăm hỏi gia đình có công nhân mất sau tiêm vaccine COVID-19
%d bloggers like this: