Văn hóa là yếu tố quan trọng để xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh

Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu tại cuộc trao đổi với PV Báo Lao Động trước thềm Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

– Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu cho biết: Hội nghị Văn hóa toàn quốc sắp diễn ra đang là sự kiện thu hút sự quan tâm, chú ý của toàn xã hội, nhất là những người làm văn hóa. Đối với tổ chức Công đoàn, chúng tôi hết sức quan tâm và kỳ vọng vào kết quả, thành công của hội nghị. Được ví như “Hội nghị Diên Hồng về văn hóa”, hội nghị không chỉ là dịp cổ vũ, động viên các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, dốc sức phát triển đất nước, mà còn là diễn đàn khơi dậy khát vọng của toàn dân tộc, mở ra bước ngoặt mới trong vấn đề chấn hưng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước. Tôi mong hội nghị sẽ dành thời gian thỏa đáng để bàn về xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam. Sau hội nghị, tôi tin là sẽ có nhận thức đầy đủ hơn, đúng hơn, sâu sắc hơn, toàn diện hơn về quan điểm, đường lối của Đảng ta về văn hóa.

Hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam được làm rõ, sâu sắc hơn tại hội nghị là tiền đề quan trọng để tổ chức Công đoàn Việt Nam triển khai, cụ thể hóa trong việc tham gia xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động thời đại mới yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại.

Thưa Phó Chủ tịch, những vấn đề nào đáng quan tâm nhất trong đoàn viên, người lao động hiện nay, nếu nhìn từ khía cạnh văn hóa?

– Thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết 33 Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, các cấp Công đoàn Việt Nam đã có nhiều nỗ lực, đạt một số kết quả quan trọng về xây dựng văn hóa và con người trong hoạt động công đoàn. Tuy nhiên, nhìn từ khía cạnh văn hóa, đối với từng đối tượng đoàn viên, người lao động, chúng tôi thấy vẫn còn nhiều điều rất băn khoăn, trăn trở. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn làm việc cầm chừng, đối phó, bê trễ, đi muộn, về sớm, chưa hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; còn tình trạng quan liêu, sách nhiễu, tham nhũng, lãng phí, coi thường kỷ luật, kỷ cương, vô trách nhiệm, vô cảm trước nhân dân; sự ngay thẳng, chính trực, lòng tự trọng, tôn trọng chưa được một bộ phận công chức, viên chức đề cao, coi trọng.

Đối với công nhân, phần lớn công nhân nước ta có học vấn chưa cao, kỹ năng nghề nghiệp và hiểu biết pháp luật còn hạn chế, chưa thích nghi với tác phong lao động công nghiệp, ít quan tâm đến các vấn đề chính trị – xã hội của đất nước. Phần lớn công nhân không có thời gian và thiếu các điều kiện để thụ hưởng các giá trị văn hóa, tinh thần. Thu nhập còn thấp, không có tích lũy, làm thêm giờ nhiều, thiếu nhà ở, trường học, nơi sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao đang là những vấn đề bức xúc của công nhân lao động. Tình trạng nữ công nhân lớn tuổi chưa kết hôn, nữ công nhân phá thai, làm mẹ đơn thân, bị chấm dứt hợp đồng lao động khi lớn tuổi, rút bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ một lần cũng là những vấn đề rất đáng quan tâm. Nhiều công nhân gần như dành 90% thời gian làm trong nhà máy và sinh hoạt trong những gian nhà trọ chật hẹp, ẩm thấp. Chúng tôi hết sức trăn trở về thực trạng này.

Để khắc phục tình trạng trên, Tổng LĐLĐVN sẽ có những giải pháp gì sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc, thưa Phó Chủ tịch?

– Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, Tổng LĐLĐVN đã ban hành Chương trình hành động số 02/CTr-BCH ngày 20.7.2021 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, trong đó có đề cập cụ thể nhiệm vụ xây dựng văn hóa, con người trong hoạt động công đoàn, tập trung vào giải pháp xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh; chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao trình độ toàn diện công chức, viên chức, người lao động; xây dựng nhà ở, các thiết chế công đoàn…

Trên cơ sở kết quả và kết luận của Hội nghị Văn hóa toàn quốc, Tổng LĐLĐVN sẽ tiếp tục cụ thể hóa, triển khai bằng nhiều giải pháp cụ thể: Công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch, thiết kế các mô hình, đầu tư nguồn lực… Chúng tôi luôn xác định văn hóa là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh và tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh.

– Xin trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch!

Previous post Bộ GTVT đề nghị Bộ Y tế thống nhất quy trình cách ly cho thuyền viên
Next post 43.584 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
%d bloggers like this: